Povinné informace spotřebiteli - nebankovní půjčky Kolín

tel: 737174020
tel: 737174020
Přejít na obsah

Povinné informace pro spotřebitele

ve smyslu ust. § 93 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen „ZoSÚ) níže uvedené informace jsou zákazníkovi (spotřebiteli) předkládány v souvislosti s jeho požadavkem na zprostředkování spotřebitelského úvěru.

I.  Základní informace o Zprostředkovateli

Zprostředkovatel Pavel Kubeš, IČ: 44706901, se sídlem Drobovice 157, Čáslav PSČ 286 01, zapsán podle §71 odst.2 živnostenského zákona u Městského úřadu v Čáslavi, internetové stránky: www.pujckykolin.cz, kontaktní email: zobrazit, kontaktní telefon: +420 737174020 (dále jen „Zprostředkovatel" nebo „Společnost"), kontaktní adresa společnosti: U Křižovatky 608, Kolín - Kolín IV, PSČ 280 02.

Zprostředkovatel je ve smyslu ust. §17 ZoSÚ samostatným zprostředkovatelem oprávněným zprostředkovávat spotřebitelské úvěry. Jménem Zprostředkovatele  může případně jednat  vázaný  zástupce  (dále  „Vázaný  zástupce“),  zaměstnanec  nebo  jiná oprávněná osoba (dále „Oprávněná osoba"). Zprostředkovatel i jeho Vázaný zástupce je zapsán v registru osob oprávněných k činnostem v oblasti spotřebitelského úvěru  (dále  „Registr"), vedeném Českou národní bankou, se sídlem  Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz (dále „ČNB"). Zápis Zprostředkovatele a jeho Vázaného zástupce v Registru, mj. rozsah jejich oprávnění k činnostem v oblasti zprostředkování spotřebitelského úvěru a jejich registrační čísla, lze nejlépe ověřit u ČNB na internetových stránkách https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/seznamy/ nebo telefonicky +420 224 411 111. Dohled nad činností Zprostředkovatele a Vázaného zástupce vykonává Česká národní banka.
II.  Pravidla zprostředkování spotřebitelského úvěru

  • Zprostředkovatel a jeho případní Vázaní zástupci vykonávají svou činnost s odbornou péčí, jednají čestně, transparentně a zohledňují práva a zájmy zákazníka, zejména nesmí používat nepravdivé, nejasné, zavádějící nebo klamavé informace.
  • Pokud nebude dohodnuto mezi zákazníkem a Zprostředkovatelem jinak, Zprostředkovatel při zprostředkování spotřebitelského úvěru neposkytuje zákazníkovi radu ve smyslu ust. § 85 odst. 1 ZoSÚ. Tímto není vyloučeno poskytnutí doporučení vedoucího ke sjednání spotřebitelského úvěru ve smyslu ust. § 3 odst. 1 písm. b) ZoSÚ.
  • Zprostředkovateli je zakázáno svázat uzavření smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru, pokud takovou se zákazníkem uzavírá, s jakoukoli doplňkovou službou.
  • Při zprostředkovatelské činnosti jedná Zprostředkovatel jménem a na účet jednotlivých poskytovatelů spotřebitelského úvěru.Za sv oji činnost je Zprostředkovatel odměňován jednotlivými poskytovateli spotřebitelského úvěru, přičemž část této odměny přináleží případně Vázanému zástupci.
  • Zprostředkovatel upozorňuje zákazníka, že přesná výše odměny nebo pobídky, kterou má poskytovatel nebo třetí osoba zaplatit Zprostředkovateli za služby v souvislost se smlouvou o spotřebitelském  úvěru na bydlení, bude uvedena v předsmluvních informacích ve smyslu ust. §94 ZoSÚ, které zákazník obdrží před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru.
  • Zákazník má oprávnění vyžádat si od Zprostředkovatele nebo jeho Oprávněného zástupce údaje o výši provize, kterou v souvislosti se zprostředkováváním spotřebitelského úvěru na bydlení poskytují Zprostředkovateli jednotliví poskytovatelé, jejichž spotřebitelské úvěry Zprostředkovatel zprostředkovává. Zákazník neplatí předem Zprostředkovateli za zprostředkování spotřebitelského úvěru žádnou odměnu. Zprostředkovatel v této souvislosti uvádí, že nesmí současně pobírat odměnu nebo pobídku od zákazníka i od poskytovatele nebo třetí osoby.
III.  Reklamace

V případě, že zákazník není  spokojen s výkonem činnosti Zprostředkovatele nebo jeho Oprávněného zástupce (Vázaného zástupce) je oprávněn podat Zprostředkovateli reklamaci či stížnost a to písemně nebo elektronicky (email) na výše uvedené kontaktní adresy, případně při osobním jednání. Podrobný postup podávání a vyřizování reklamací je upraven v reklamačním řádu, který je umístěn na internetových stránkách Zprostředkovatele. V případě, že zákazník nesouhlasí s vyřízením reklamace nebo stížnosti, je oprávněn se obrátit na poskytovatele spotřebitelského úvěru, se kterým uzavřel smlouvou o spotřebitelském úvěru, případně na orgán dohledu nad činností Zprostředkovatele, kterým je ČNB, případně může podat žalobu u věcně a místně příslušného soudu. Zákazník je rovněž oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu prostřednictvím finančního arbitra www.finarbitr.cz.
IV.  Střet zájmů

Zprostředkovatel v souladu se ZoSÚ vydává pravidla pro zjišťování a řízení střetu zájmů (dále jen „Pravidla řízení střetu zájmů“). Cílem Pravidel řízení střetu zájmů je při zprostředkování spotřebitelského úvěru efektivně zjišťovat a řídit střety zájmů, aby v jejich důsledku nedocházelo k poškozování zájmů zákazníků.
Pokud střet zájmů nelze odvrátit, Zprostředkovatel upřednostní vždy zájmy zákazníka před zájmy vlastními nebo zájmy osob, které jsou se Zprostředkovatelem majetkově nebo jinak propojeny. Pokud dojde ke střetu zájmů mezi zákazníky navzájem, zajistí Zprostředkovatel spravedlivé řešení pro tyto zákazníky.
Specifickým případem střetu zájmů jsou tzv. pobídky. Zprostředkovatel nesmí při zprostředkování spotřebitelského úvěru přijmout, nabídnout nebo poskytnout poplatek, odměnu nebo jinou peněžitou nebo nepeněžitou výhodu, která může vést k porušení povinnosti jednat kvalifikovaně, čestně, spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníků. Podrobnější informace o střetech zájmů a pobídkách sdělí Zprostředkovatel na žádost zákazníka, přičemž tyto jsou rovněž uveřejněny  na internetových stránkách Zprostředkovatele.
V.  Osobní údaje zákazníka

Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete, a proto postupujeme při zpracování osobních údajů pečlivě a dodržujeme všechny platné normy, zejména pak Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Naše pravidla a zásady zpracování ochrany osobních údajů jsou uveřejněny v dokumentu "Zásady ochrany osobních údajů", kde podrobně uvádíme jakým způsobem, v jakém rozsahu a za jakých podmínek Vaše osobní údaje zpracováváme. Plné znění dokumentu "Zásady ochrany osobních údajů"  je uveřejněno na internetové adrese https://pujckykolin.cz/zasady-ochrany-ou.htmlCopyright © 2008-2022 PK
P Ů J Č K Y  A  Ú V Ě R Y  N A  C O K O L I V
Zprostředkovatel vykonává svoji činnost pro více věřitelů jako samostatný zprostředkovatel a je oprávněn ke spolupráci při uzavření smlouvy o úvěru a péči o klienta po uzavření smlouvy o úvěru.
provozovatel webu: Pavel Kubeš, IČO 44706901
Návrat na obsah